Compounds / Elastic Sheeting

สารประกอบ / แผ่นยาง

ภาพรวม

Phoenix Compounding Technology คือผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในการพัฒนาและผลิตสารประกอบยางและแผ่นยางสำหรับการใช้งานในส่วนต่างๆ ความรู้ที่ครอบคลุมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ที่เราใช้ในการควบคุมการผลิต ช่วยรับประกันว่าจะได้ผลงานที่คุณภาพสูงสุด

Compounds / Elastic Sheeting

ติดต่อ

สารประกอบ / แผ่นยาง

สารประกอบ / แผ่นยาง